رنگ کار چوب در کشور عمان

فرصت شغلی رنگ کار چوب با پیستوله در کشور عمان

شهر: مسقط
اسکان ، غذا ، ویزا و رفت و آمد با کارفرما
دارای مهارت یا سابقه کار مرتبط