خدمات کاریابی بین المللی خیام

با توجه به افزایش نرخ بیکاری در کشور و عدم وجود فرصتهای شغلی مرتبط با تخصص در کشور یکی از گزینه های پیش روی دولت مردان اعزام نیرو به خارج از کشور و کسب ارزش افزوده از این راه می باشد. اعزام نیروي کاربه خارج کشور و پاسخ به بخشی از نیازهاي کارجویان داخلی یکی از راهکارهاي نوینی است که بسیاري از کشورهاي داراي جمعیت جوان و جویاي کار از جمله ایران در قالب قرارداد ها و تفاهم نامه هاي بین المللی بر می گزینند و از این طریق براي درصدي از نیروي کار خود شرایط شغلی فراهم می آورند. این مساله باعث شده است تا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور خارجه و بخش خصوصی اقدام به عقد تفاهم نامه اعزام نیرو به خارج از کشور نماید. آخرین مورد آن قرارداد اعزام ۳۵۰۰نیرو به کشور ایرلند می باشد و جذب نیرو در این طرح از طریق کاریابی های بین المللی دارای مجوز از وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد.هر چند هر کاریابی بصورت منفرد می تواند با کارفرمای خارجی قرارداد بسته و نیروی کار را از ایران تهیه نماید. فراهم آوردن زمینه هاي لازم براي آموزش هاي پیش از سفر وآموزشهای  تکمیلی زبان هاي خارجی و مهارت هاي مختلف جهت انطباق مهارت ها و توانایی هایی شغلی متقاضیان کار در خارج از کشور با توانایی ها و مهارت هاي شغلی مورد نیاز بازار کار بین المللی و همچنین شناسایی فرصتهاي شغلی موجود در کشورهاي جهان، ایجاد تسهیلات لازم براي اخذ روادید کار و زمینه هاي لازم براي به کارگماري آنها در کشور استرالیا از جمله اقداماتی است که توسط کاریابی بین المللی خیام صورت می گیرد.

 

متاسفانه در زمینه اعزام به خارج از کشور شاهد حضور موسسات غیرقانونی در زمینه مهاجرت در کشورمان هستیم که به دلیل کمبود نظارت بر روی آنها ، اقدام به اخذ مبالغ هنگفت بدون الزام به پاسخگویی و مسئولیت پذیری هستیم و از سوی دیگر شان و جایگاه ایران و ایرانیان را در خارج از کشور مدنظر قرار نمی دهند. موسسه کاریابی بین المللی خیام تمامی شرایط کاری در خارج کشور را بررسی می نمایند تا در صورت منطبق بودن با شرایط  متقاضی راهنمایی لازم  به فرد صورت پذیرد.

یکی از اهداف دولت ساماندهی اعزام نیرو به خارج از کشور و تشکیل بانک اطلاعاتی افراد شاغل در خارج از طریق احراز گواهینامه های شغلی است. گواهینامه های شغلی باعث حمایتهای بیشتر دولت ایران از کارگر ایرانی در خارج از کشور بوده و با توجه به اینکه دارندگان این گواهینامه ها می توانند سوابق کاری خارج از کشور خود را به راحتی تبدیل سوابق داخلی نمایند لذا انگیزه بیشتری برای برگشتن به ایران را دارند. یکی از وظایف کاریابی بین المللی  خیام پیگیری و اجرای این طرح می باشد.