مقایسه هزینه های زندگی در شهرهای استرالیا در سال ۲۰۱۸

هزینه ها به دلار استرالیا هستند:

غذا

خانه

لباس

رفت و آمد

هزینه های پزشکی/بهداشتی

سرگرمی/تفریح