قانون جدید سنوات کار در ترکیه

مبلغ مربوط به سنوات را دولت از محل صندوقی که به این منظور تشکیل شده پرداخت خواهد کرد و این بار را از دوش کارفرما برمی‌دارد و ناهماهنگی درمورد پرداخت نکردن سنوات از طرف بعضی کارفرمایان از بین می‌رود.

کارمندان مانند سیستم تامین اجتماعی که میزان حق بیمه پرداخت شده را مشاهده می‌کردند، میزان سنواتی که در صندوق جمع شده را می‌توانند از اینترنت مشاهده کنند.

در قانون قبلی کارمند اگر از کاری خارج می‎شد و سنوات خود را دریافت نمی‌کرد. این حق از او گرفته می‌شد و اگر حق دریافت سنوات در محل کار جدید را نیز به دست می‌آورد باز هم فقط مدت زمانی که در محل جدید گذرانده بود محاسبه می‌شد ولی در قانون جدید به دلیل جمع شدن سنوات هر سال در صندوق، این حق برای کارفرما باقی می‌ماند.

حق برداشت از محل صندوق: در این تغییر به کارمند شرایطی داده می‌شود تا بتواند در شرایط خاصی، سنوات جمع شده را دریافت کند. مثلا بعد از ۱۰ سال کار برای خرید خانه در صورتی که خود فرد از کار کناره گیری کند قابل دریافت است.

برای مدتی که قبل از تغییر قانون وجود دارد، ۲ گزینه به کارفرما داده می‌شود، یا مقدار سنوات سالهای گذشته محاسبه می‌شود و به صندوق پرداخت می‌شود یا در هنگامی که شرایط برای دریافت سنوات به وجود آمده، به کارمند به صورت یکجا پرداخت شود.