قانون ثبت نام های اقامت، از داخل کشور ترکیه

بر اساس ماده ۲۲ قانون در خصوص ثبت نام برای اخذ اقامت در داخل ترکیه یا ماده ۲۲ قانون در خصوص درخواست تمدید مدت اقامت، به آن دسته ار اتباع خارجی که ثبت نام خود را به اتمام رسانده اند «برگه ثبت نام اقامت» داده می شود. حقوقی که این برگه برای افراد ایجاد می کند عبارت است از:

الف. اتباع خارجی می توانند تا زمان حصول نتیجه ثبت نام با استفاده از این برگه در کشور بمانند.

ب. اتباع خارجی می توانند با استفاده از این برگه قبل از دریافت نتیجه ثبت نام و با اثبات پرداخت هزینه های مربوط به اخذ اقامت (به غیر از افرادی که از پرداخت هزینه معاف هستند) و در خلال زمان درخواستی برای اقامت از کشور خارج شوند. در صورتی که این افراد تا ۱۵روز پس از خروج دوباره وارد کشور شوند از شرایط ویزا معاف هستند.

ث. حق اقامت ۹۰ روز در طول ۱۸۰ روز در مورد بند ب محفوظ است.