قانونی در خصوص افراد زیر ۱۸ سال برای متقاضیان اخذ اقامت ترکیه

برای افراد زیر ۱۸ سال متقاضی اخذ اقامت ترکیه باید تعهد نامه ای از سوی افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص نگهداری و تامین هزینه های اتباع خارجی ارائه شود. این توافق نامه باید از سوی پدر، مادر یا نماینده قانونی ساکن خارج از کشور فرد متقاضی باشد.