تغییرات در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی

بر اساس قانون نیروی کار بین المللی شماره ۶۷۳۵ مورخه ۲۸/۰۷/۲۰۱۶ که با چاپ در روزنامه رسمی شماره ۲۹۸۰۰ مورخه ۱۳/۰۸/۲۰۱۶ قابل اجرا می باشد، تغییراتی در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره ۶۴۵۸ مورخه ۰۴/۰۴/۲۰۱۳ اعمال شده است. با تغییرات اعمال شده مدت زمان های مربوط به اجازه های اقامتی مندرج در قانون شماره ۶۴۵۸ طولانی تر شده و تدابیری برای کم کردن بروکراسی کاری اخذ شده است:

  1. مدت اعتبار اقامت های کوتاه مدت از ۱ سال به ۲ سال افزایش یافته است.
  2. مدت اعتبار اقامت های خانوادگی از ۲ سال به ۳ سال افزایش یافته است.
  3. بازنگری در احکام مربوط به لغو اجازه اقامت به دلیل وقفه در اقامت بر اساس آیین نامه پیش بینی شده است.
  4. امکان انجام مراحل ثبت نام برای اخذ اجازه اقامت توسط سازمان های ذیصلاح ثالث فراهم شده است.
  5. سازمان های ذیصلاح ثالث به شکل «نهاد و یا سازمانی است که شرایط و چارچوب وظایف آن بر اساس آیین نامه تعیین شده و از سوی اداره کل مسئول انجام این امور شده است» تعریف شده اند.
  6. اجازه اقامت کوتاه مدت برای آن دسته از افرادی که در ترکیه مشغول به کار نبوده اما در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند و نحوه و میزان این سرمایه گذاری به اندازه ای است که توسط هیئت وزیران مشخص شده است، همچنین برای همسر و فرزند نابالغ یا فرزند بالغ وابسته به خود و همسر خود، می تواند تا مدت ۵ سال صادر گردد.
  7. اجازه اقامت کوتاه مدت برای شهروندان جمهوری ترک قبرس شمالی می تواند تا مدت ۵ سال تنظیم گردد.
  8. اجازه اقامت برای آن دسته از اتباع خارجی که توسط نهادها و سازمان های دولتی جهت تحصیل در ترکیه آمده اند، می تواند برای طول مدت تحصیل صادر گردد.
  9. ماده ۴۱ قانون شماره ۶۴۵۸ با حق کار دانشجویان به شکل «آن دسته از دانشجویان فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری که در ترکیه مشغول تحصیل می باشند، می توانند با شرط اخذ اجازه کار مشغول به کار شوند. اما حق کار برای دانشجویان فوق دیپلم و لیسانس پس از اتمام سال اول اقامت شروع شده و بر اساس قوانین تنظیم می گردد.» تغییر یافته است.
  10. جمله دوم بند اول ماده ۲۷ قانون شماره ۶۴۵۸ به شکل «هزینه اجازه اقامت برای طول مدت اجازه کار از افراد دارای اجازه کار یا برگه تائید معافیت از اخذ اجازه کار دریافت می گردد»، ملغی گردیده است.