برنامه ویزای TSS جایگزین ویزای 457 خواهد شد

از مارس 2018، برنامه فعلی ویزای 457 برای استرالیا لغو خواهد شد و برنامه ویزای جدید (TSS) جایگزین میشود.

ویزای TSS به دو صورت است:

  1. اقامت کوتاه مدت (short term stream) که اجازه میدهد شخص تا دو سال در کشور استرالیا بماند.
  2. جریان دوره متوسط (medium stream) که شخص را مجاز میکند به مدت 4 سال در استرالیا اقامت داشته باشد.

ویزای جریان کوتاه مدت تنها یک بار تجدید میشود. فهرست مشاغل STSOL برای متقاضیان جریان کوتاه مدت اعمال خواهد شد.

دارندگان ویزای Medium Stream ممکن است ویزا را در کشور خود تمدید کنند و به مدت 3 سال در استرالیا کار کنند. لیست مشاغل MLTSSL برای متقاضیان ویزا Medium Stream اعمال خواهد شد. این جریان نسبتا شبیه به ویزای فعلی 457 است.