ایرانیان بریتانیا کسانی هستند که ملیتی ایرانی داشته و در کشور بریتانیا اسکان دارند، ایرانیانی که در این کشور اقامت گرفته و یا اشخاصی که فرزندان و یا فرزند زادگان ایرانیان بریتانیا می باشند نیز در این جامعه قرار می گیرند. بنا بر آمار ۲۰۰۱ سنسوزCensus  تعداد ۴۲٬۴۹۴ ایرانی متولد ایران در بریتانیا مقیم شده‌اند. بنا بر تخمین اداره آمار ملی انگلستان این آمار تا سال ۲۰۱۱ به مرز ۷۹٬۹۸۵ نفر رسیده است.

اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان بریتانا، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وارد این کشور شده‌اند. در خلال پنج سال پس از سال ۱۳۵۷ تعداد تقریباً ۸۰۰۰ ایرانی پناهجو وارد خاک بریتانیا شدند. آمار سال ۱۹۸۱ سنسوز بیانگر این مطلب است که تعداد ۲۸٬۶۱۷ نفر مهاجر زاده ایران (۱۸٬۱۳۲ مرد و ۱۰٬۴۸۵ زن) در بریتانیا زندگی می کنند. در آمار سال ۱۹۹۱ سنسوز، ایرانیان فاقد آمار تفکیک شده‌ای بودند. آمار ۲۰۰۱ سنسوز، تعداد ایرانیان متولد ایران را ۴۲٬۴۹۴ معرفی می کند.

در نتایج سرشماری سال ۲۰۱۱ بریتانیا، تعداد ایرانیان ساکن انگلستان و ولز ٨١٦٨٠ نفر بود. از این تعداد ٧٩٩٨۵ نفر در انگلستان زندگی می‌کردند و شمار ایرانیان ساکن لندن هم ٣٧٣٣٩ نفر بود.