دانشگاه های برتر آلمان در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹
ردیف نام  دانشگاه زمینه فعالیت شهر
۱ دانشگاه LMU  مونیخ پزشکی، فیزیک ، شیمی مونیخ
۲ دانشگاه فنی مونیخ مهندسی، علوم طبیعی، علوم پزشکی و اقتصاد مونیخ
۳ دانشگاه هایدلبرگ در تمامی زمینه های رشته های دارو، حقوق ، اقتصاد و علوم اجتماعی، علوم طبیعی، ریاضیات و کامپیوتر هایلدبرگ
۴ دانشگاه هومبولت برلین پزشکی، قانون ، الهیات، فلسفه برلین
۵ دانشگاه فرایبورگ علوم اجتماعی، علوم انسانی، پزشکی فرایبورگ
۶ دانشگاه RWTH آخن فنی و مهندسی آخن
۷ دانشگاه تویبینگن علوم طبیعی، علوم انسانی، پزشکی توبینگن
۸ دانشگاه آزاد برلین علوم پایه، علوم انسانی، علوم طبیعی برلین
۹ دانشگاه بون ریاضیات، فیزیک ، اقتصاد،  نجوم، علوم زیستی،  فلسفه بون
۱۰ دانشگاه مانهایم اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعی و کسب و کار، ریاضیات، انفورماتیک مانهایم

 

 

دانشگاه های برتر آلمان  در سال۲۰۱۸-۲۰۱۹مورد تأیید وزارت علوم
ردیف دانشگاه
۱ دانشگاه هایدلبرگ
۲ دانشگاه هومبولت برلین
۳ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
۴ دانشگاه فرانکفورت
۵ دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن
۶ دانشکده پزشکی هانوفر
۷ دانشگاه بن
۸ دانشگاه مونستر
۹ دانشگاه آخن
۱۰ دانشگاه فرایبورگ