دانشگاه های برتر آلمان در سال 2018-2019
ردیف نام  دانشگاه زمینه فعالیت شهر
1 دانشگاه LMU  مونیخ پزشکی، فیزیک ، شیمی مونیخ
2 دانشگاه فنی مونیخ مهندسی، علوم طبیعی، علوم پزشکی و اقتصاد مونیخ
3 دانشگاه هایدلبرگ در تمامی زمینه های رشته های دارو، حقوق ، اقتصاد و علوم اجتماعی، علوم طبیعی، ریاضیات و کامپیوتر هایلدبرگ
4 دانشگاه هومبولت برلین پزشکی، قانون ، الهیات، فلسفه برلین
5 دانشگاه فرایبورگ علوم اجتماعی، علوم انسانی، پزشکی فرایبورگ
6 دانشگاه RWTH آخن فنی و مهندسی آخن
7 دانشگاه تویبینگن علوم طبیعی، علوم انسانی، پزشکی توبینگن
8 دانشگاه آزاد برلین علوم پایه، علوم انسانی، علوم طبیعی برلین
9 دانشگاه بون ریاضیات، فیزیک ، اقتصاد،  نجوم، علوم زیستی،  فلسفه بون
10 دانشگاه مانهایم اقتصاد، حقوق، علوم اجتماعی و کسب و کار، ریاضیات، انفورماتیک مانهایم

 

 

دانشگاه های برتر آلمان  در سال2018-2019مورد تأیید وزارت علوم
ردیف دانشگاه
1 دانشگاه هایدلبرگ
2 دانشگاه هومبولت برلین
3 دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
4 دانشگاه فرانکفورت
5 دانشگاه ابرهارد کارلس توبینگن
6 دانشکده پزشکی هانوفر
7 دانشگاه بن
8 دانشگاه مونستر
9 دانشگاه آخن
10 دانشگاه فرایبورگ